Normativa municipal

A) NORMATIVA DE FUNCIONAMENT INTERN

A.1) Alcaldia

        1) Instrucció 1/2016, de 13/04/2016, sobre recordatori de les normes de funcionament intern contingudes en les instruccions 1 i 2/2013 i la de 8/10/2015


               Instrucció


        2) Instrucció de 5/02/2018, sobre actualització de contactes i procediments previstos en la Instrucción de 8/10/2015, sobre el procediment per a celebrar les reunions dels òrgans i entitats municipals.


               Instrucció


A.2) Administració, modernització i govern obert

        1) Instrucció de 14/02/2012 sobre remissió d'assumptes de la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia


               Instrucció


        2) Decret de 12/03/2014 sobre Implantació del Sistema d'Interoperabilitat en l'Ajuntament de Gandia


               Decret


        3) Instrucció 2/2016 de 4/10/2016 respecte a la implantació i el desenvolupament de sistemes d'informació


               Instrucció


        4) Circular de 17/11/2016, Seu Electrónica


               Instrucció


        5) Instrucció 1/2017, de 9/02/2017 sobre el procediment per a la destrucció o eliminació de documentació municipal


               Instrucció


        6) Funcionaris habilitats de l'Ajuntament de Gandia


               Decret núm. 2017-1541, de 14/03/2017


               Decret núm. 2018-1431, de 2/03/2018


        7) Decret núm. 1995 de 31/03/2017, pel qual es disposa la utilització de segells municipals d’òrgan de l’Ajuntament de Gandia, i decret núm. 0115 d'11/01/2018, pel qual s’amplia aquesta utilització.


               Decret núm. 1995


               Decret núm. 0115


        8) Autorització determinats funcionaris municipals per a la tramitació i obtenció del Certificat digital de Representant de l’Entitat.


               Decret núm. 7903, de 20/12/2017


               Decret núm. 5802, de 25/09/2017


        9) Instrucció de 8/01/2018, sobre l'auditoria de les impressions realitzades per part del personal de l'Ajuntament.

        10) Circular de 12/01/2018, sobre l'entrada en vigor de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

        11) Autoritzacions representants d'entitat en ACCV

        12) Decret núm. 2018-0737, de 5/02/2018, sobre habilitació de direcció de correu electrònic de l'Ajuntament de Gandia a efectes de notificacions.

        13) Instrucció de 30/04/2018 de l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Gandia. Anunci previ sobre el pla de contractació.

        14) Circular de 2/05/2018 sobre la implantació de programari lliure

        15) Instrucció de clàusules socials mediambientals i reserva de contractes en la contractació (exp. 18143/2018)


               Instrucció


A.3) Recursos humans

        1) Instrucció sobre el personal contractat per empresa adjudicatària de serveis (24/02/2012)


               Instrucció


        2) Circular sobre Disciplina Laboral: permanència en el lloc de treball i utilització correcta dels instruments de control de presència (26/01/2016)


               Circular


A.4) Secretaria general

        1) Circular sobre procediment de firma de certificats en la plataforma electrònica Gestiona (1/03/2013)


               Circular


        2) Decret núm. 1488 de 9/03/2015, sobre delegació del Secretari General de Ple de funcions de fe pública relatives al "cotejo i compulsa de documentos"


               Decret


        3) Notificacions edictals en el BOE (Tauler Edictal Únic) mitjançant el sistema SITE


               Autorització. Decret 2521, de 25/04/2018


               Circular de 20/05/2015


               Autorització. Decret 3224, de 26/05/215


        4) Circular sobre creació del Registre de Documents del Ple amb la denominació "Llibre del Registre del Ple" (14/07/2015)


               Circular


        5) Circular d'intervenció i secretaria general en relació als convenis de col·laboració subscrits amb entitats privades sense ànim de lucre, per a instrumentar la concessió de subvencions directes.


               Circular


        6) Decret núm. 7157 de 16/11/2017, sobre delegació pel Secretari General del Ple de la firma de les notificacions dels actes administratius


               Decret


B) FUNDACIONS DE LES QUE FORMA PART L'AJUNTAMENT DE GANDIA


               2 - Fundació Palau Ducal


               3 - Fundació Amics de la Seu

C) NORMES URBANÍSTIQUES

D) ORDENANCES FISCALS (IMPOSTOS, TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS) I DE P. PÚBLICS

II) Impostos

        II.1) Impost de béns immobles


               Ordenança


        II.2) Impost d'activitats econòmiques


               Ordenança


        II.3) Impost de vehicles tracció mecànica


               Ordenança


               Modificació ordenança


        II.4) Impost increment valor dels terrenys naturalesa urbana


               Ordenança


               Coeficients


        II.5) Impost de construccions, instal·lacions i obres


               Ordenança


               Modificació ordenança


III) Taxes

        III.1) Taxa recollida domiciliària de fem


               Ordenança


        III.4) Taxa obertura establiments


               Ordenança


        III.5) Taxa serveis cementeri municipal


               Ordenança


        III.6) Taxa espectacles o transports


               Ordenança


        III.7) Taxa tramitació i redacció d'instruments d'ordenació i gestió urbanística


               Ordenança


        III.8) Taxa serveis escorxador


               Ordenança


        III.9) Taxa expedició documents administratius


               Ordenança


        III.10) Taxa atorgament llicencies autotaxis


               Ordenança


        III.11) Taxa inspecció vehicles, motors, ascensors


               Ordenança


        III.12) Taxa ensenyaments especials en establiments municipals


               Ordenança


        III.13) Taxa ocupació domini públic, sòl, subsòl i vol


               Ordenança


        III.15) Taxa serveis en mercat abastos


               Ordenança


        III.16) Taxa treballs facultatius de replanteig, adreça i inspecció obres (DEROGADA)


               Derogació Ordenança


        III.17) Taxa bodes


               Ordenança


        III.18) Taxa guals


               Ordenança


        III.19) Taxa proves selectives de personal


               Ordenança


IV) Contribucions especials

        IV.1) Fiscal reguladora de les contribucions especials


               Ordenança


V) Preus públics

        V.0) General reguladora dels preus públics


               Edicte


        V.1) Preu públic vigilància en establiments


               Ordenança


        V.2) Preu públic servei de guarderia rural


               Ordenança


        V.3) Preu públic prestació servei aparcaments municipals coberts


               Text regulador


        V.5) Preu públic activitats culturals


               Edicte


        V.6) Preu públic serveis esportius i ús instal·lacions esportives


               Ordenança


               Edicte de modificació


        V.7) Preu públic escoles infantils


               Ordenança


        V.8) Preu públic venda d'articles productes i publicacions Ajuntament de Gandia


               Ordenança


        V.9) Preu públic préstec bicicletes


               Ordenança


        V.10) Preu públic cursos Universitat Popular


               Ordenança


        V.11) Preu públic visites guiades


               Ordenança


        V.12) Preu públic entrades museu i concerts


               Ordenança


        V.13) Preu públic utilització horts urbans municipals


               Text regulador               Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció


               Modificació ordenança

E) ORDENANCES REGULADORES DE PRESTACIONS PATRIMONIALS NO TRIBUTÀRIES


               Subministrament domiciliari d'aigua


               Servei de clavegueram

F) ORDENANCES I REGLAMENTS


               1 - Est. del Organisme Autònom Local Leandro Calvo


               2 - Est. Patronat de Turisme


               3 - Est. Fundació Esportiva Municipal


               4 - O. protecció zones verdes


               5 - O.R. Serveis Locals de Consum


               6 - O.tinença i protecció animals


               6.1 - Primera Modificació O.tinença i protecció d'animals


               6.2 - Segona Modificació O.tinença i protecció d'animals


               7 - O.R. reserva places aparcament de vehicles minusvàlids mobilitat reduïda


               8 - O. de circulació en vies urbanes (Derogada per Ordenança núm. 76)


               9 - Est.s Consell Agrari Municipal


               10 - O.de Policia Rural


               11 - O.R. venda no sedentària (Derogada per Ordenança núm. 78)


               12 - O.Registre Unions de Fet


               13 - O.R. del Servei d'Arxius i Biblioteques municipals


               14 - O.R. Instal·lació de Quioscs


               15 - O.R. condició beneficiaris productes farmacèutics exclosos SSocial


               16 - O.Municipal R. de la Gestió de Residus Procedents de la Construcció, Enderrocaments i altres Activitats


               17 - O.R. dels abocaments a la xarxa de sanejament


               18 - O.R. de les rases i tastos en la via pública


               19 - O.R. emissió sorolls i vibracions


               20 - Pla de Racionalització de Recursos Humans


               21 - Prolongació de la permanència en el servei actiu dels funcionaris públics


               22 - O.R. de Trànsit Urbà (Derogada per Ordenança núm. 76)


               23 - Rto. d'Agrupació Voluntaris Protecció Civil (DEROGAT), VIGENT Nº 51


               24 - O.Tinença Animals Potencialment Perillosos


               25 - Rto. Municipal de Procediment Administratiu


               26 - Rto. Municipal d'Honors i Distincions


               27 - O.R. Ocupació Via Pública (Derogada per ordenança num. 77)


               28 - Est. Defensor del Ciutadà de Gandia


               29 - Rto. Consell de Benestar Social


               30 - Rto. Consell de Dones


               31 - O.Protecció Arbratge d'Interès Local


               32 - Est. Consell Formació Profesional


               33 - Normativa Consell Promoció de Gandia amb motiu de la Copa Amèrica 2007


               34 - Rto. General d'Instal·lacions Esportives - MODIFICAT ÍNTEGRAMENT PEL Nº77


               35 - Normativa ús del valencià


               36 - O.General de Subvencions


               36.1 Modificació de l'Ordenança general de subvencions


               37 - Normativa Consell Consultiu de l'Habitatge


               38 - O.R. dels locals públics que presten serveis de telecomunicacions


               39 - O.R. del Servei d'Autotaxis en el Municipi de Gandia


               40 - Bases Reguladores de la concessió de subvencions a edificis


               41 - Rto. Regulador dels Pressupostos Participatius


               42 - Est. del Consell Local de Seguretat Ciutadana


               43 - O.R. Bases Generals per a l'adjudicació, el desplegament i l'execució de programes d'actuació integrada


               44 - Rto. regulador del Servei Públic de Transport Col·lectiu de Viatgers de Gandia


               45 - O.R. del servei del Cementeri Municipal


               46 - Rto. regulador dels centres municipals de convivència per a persones majors


               47 - Est. Organisme Autònom C.E.I.C. Alfons el Vell


               48 - Programa de Documents Essencials de l'Ajuntament de Gandia


               49 - Estatuts de l'Organisme Autònom de Gestió, Inspecció i Recaptació de Tributs Locals de l'Ajuntament de Gandia (No estan en vigor: l'Organisme Autònom va ser dissolt en virtut d'acord adoptat per la Comissió del Ple d'Administració i Modernització en sessió de 16 de gener de 2012).


               50 - Est. del Consell Municipal per a la Commemoració del V Centenari del naixement de Sant Francesc de Borja


               51 - R. Municipal de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil


               52 - O.R. de les bases de concessió de subvencions per a locals socials


               53 - O.R. Activitat en les platges del terme municipal


               54 - Rto. aigua potable


               55 - Estatuts Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB) òrgan desconcentrat de l'Ajuntament. DEROGAT I SUBSTITUÏT PEL NUM 67


               56 - Rto. Servei de Recollida de Residus Sòlids Urbans i Neteja Viària del Municipi de Gandia


               57 - OR Gestió de l'entrada i eixida de vehicles a immobles urbans des de la via pública. (Derogada parcialment per l'Ordenança núm. 76, reguladora del trànsit, circulació, mobilitat i seguretat viària, capítol III del títol VIII, articles 75 a 83).


               58 - Est. Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de La Safor - PACTSAFOR


               59 - OR Registre Electrònic


               60 - O. per a fomentar i garantir la convivència ciutadana en l'espai públic de Gandia


               60.1 - Modificació Ordenança Municipal Convivència Ciutadana


               61 - Rto. Gal. Instal·lacions Esportives Municipals


               62 - Estatuts Consell Local de Comerç


               63 - Ordenança de Ocupació Hostalera (Derogada per ordenança num. 77)


               64 - Pla d'usos del Paratge Natural Parpalló Borrell


               65 - Ordenança sobre la mobilitat de bicicletes, patins i monopatins


               65.1 - Bàndol sobre l'Ordenança sobre la mobilitat de bicicletes, patins i monopatines


               66 - Ordenança subvencions pla ocupació Gandia 2012 (BOP 223 de 18/9/2012)


               66.1 - Modificació Ordenances Pla Ocupació 2012 (BOP 285 DE 29/11/2012)


               66.2 - Modificació Ordenances Pla Ocupació Gandia 2013 (BOP 143 de 18/6/2013)


               66.3 - Modificació Ordenances Pla Ocupació 2014 (BOP 96 de 24/04/2014)


               66.4 - Modificació Ordenances Pla Ocupació 2014 (BOP 100 de 28/05/2015)


               67 - Estatuts Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques. Òrgan desconcentrat de l'Ajuntament


               68 - Ordenança Reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències ambientals


               68.1 - Edicte aprovació definitiva la primera modificació de l'ordenança reguladora de les declaracions responsables, comunicacions, llicències urbanístiques i llicències ambientals


               69 - Ordenança de Prevenció d'Incendis


               70 - Reglament sobre l'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica en aquelles factures inferiors a 5.000 euros


               71 - Reglament General dels Mercats Municipals de la Ciutat de Gandia


               72 - Reglament regulador de l'ús dels serveis d'accés públic a internet


               73 - Ordenança municipal de transparència, accés a la informació i reutilització de dades


               74 - Ordenança reguladora de cerimònies civils a celebrar per la autoritat municipal


               75 - Ordenança reguladora de la gestió dels habitatges i annexes


               76 - Ordenança reguladora del trànsit, circulació, mobilitat i seguretat viària


               77 - Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal i de l'ús dels immobles de titularitat municipal


               77.1 - Rectificació error material ordenança 77


               78 - Ordenança reguladora de la venda no sedentaria


               79 - Ordenança reguladora del control de residus de la construcció i la demolició


               80 - Estatut Consell Econòmic i Social de la ciutat de Gandia

G) PARATGE NATURAL MUNICIPAL PARPALLÓ-BORRELL


               Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell